Belka
Niedziela, 20 Stycznia 2019   imieniny: Fabian, Sebastian
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Nowy system gospodarowania odpadamin w Gminie Parczew

Data publikacji: 2013-05-09, Data modyfikacji: 2013-05-09
A A AWydrukDrukuj  
 
); } }); -->


   W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Parczew będzie świadczyć usługi odbierania od właścicieli nieruchomości każdej ilości odpadów komunalnych zebranych z terenu nieruchomości.

Co musimy zrobić do 1 lipca 2013 roku? Pobierzmy i wypełnijmy deklarację

 • Pamiętajmy, aby do 31 maja 2013 roku wypełnić i złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Po upływie tego terminu właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Deklaracja powinna zawierać informacje zgodne ze stanem faktycznym.
 • Druki deklaracji są udostępnione mieszkańcom gminy Parczew w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Parczewie, a w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie - www.parczew.com.

Wybierzmy opłatę Należy wybrać stawkę opłaty w zależności od gospodarstwa domowego, biorąc pod uwagę faktyczną liczbę osób zamieszkujących gospodarstwo domowe i sposób zbiórki odpadów.

Gospodarstwo domowe Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z terenu miasta Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z terenów wiejskich Sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych Sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych selektywny nieselektywny selektywny nieselektywny jednoosobowe 10,00 zł 15,00 zł 8,00 zł 12,00 zł dwuosobowe 16,00 zł 24,00 zł 12,00 zł 18,00 zł trzyosobowe 24,00 zł 36,00 zł 18,00 zł 27,00 zł czteroosobowe 32,00 zł 48,00 zł 24,00 zł 36,00 zł pięcioosobowe  i większe 40,00 zł     60,00 zł 30,00 zł 45,00 zł
Złóżmy deklarację Wypełnione i podpisane deklaracje w wersji papierowej należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24, w godzinach 7.30-15.30 lub w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie www.parczew.com zakładka ePUAP.

Segregujmy śmieci

 • Mieszkańcy segregujący odpady, będą płacić mniej.
 • Gmina (firma wyłoniona w przetargu) wyposaży właścicieli nieruchomości zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej w worki służące do zbierania odpadów segregowanych, natomiast właścicieli nieruchomości zabudowy wielorodzinnej - w pojemniki, służące do zbierania zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych.
 • Gmina ma obowiązek utrzymania pojemników (worków) w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Co nas czeka po 1 lipca 2013 roku?


Gmina odbierze nasze śmieci

Przedsiębiorca wybrany przez gminę w drodze przetargu odbierze od mieszkańców odpady zmieszane i selektywnie zebrane.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI:

1) Odpady niesegregowane odbierane są:
a) w zabudowie zagrodowej (teren wiejski) – raz w miesiącu,
b) w zabudowie jednorodzinnej (teren miasta) – dwa razy w miesiącu,
c) w zabudowie wielorodzinnej (teren miasta) – codziennie w dni robocze;
2) odpady zebrane selektywnie tj. papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe odbierane są:
a) w zabudowie zagrodowej (teren wiejski) – raz w miesiącu,
b) w zabudowie jednorodzinnej (teren miasta) – dwa razy w miesiącu,
c) w zabudowie wielorodzinnej (teren miasta) – 3 razy w tygodniu;
3) odpady zebrane selektywnie tj. szkło i odpady opakowaniowe ze szkła odbierane są:
a) w zabudowie zagrodowej (teren wiejski) – raz na kwartał,
b) w zabudowie jednorodzinnej (teren miasta) – raz na kwartał,
c) w zabudowie wielorodzinnej (teren miasta) – 3 razy w tygodniu;
4) odpady zebrane selektywnie tj. popiół odbierane są;
a) w zabudowie jednorodzinnej (teren miasta) – raz w miesiącu w okresie 1 październik – 30 kwiecień.;
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy do roku zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych, przy granicy nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu przed posesją oraz oznakować numerem nieruchomości.
Dotychczasowe umowy indywidualne na wywóz nieczystości stałych wygasną automatycznie z dniem 30.06.2013 r. W związku z tym nie ma potrzeby ich wypowiadania.

Płacimy w terminie

 • Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiścić do dnia 15 sierpnia 2013 roku.
 • Kolejne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od właścicieli nieruchomości, należy uiszczać miesięcznie, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty.
 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Parczewie lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Parczew nr 90 1020 3206 0000 8602 0006 3933.

  CO WRZUCAMY DO POJEMNIKÓW I WORKÓW


POJEMNIK I WOREK ŻÓŁTY

wrzucamy:
• papier (w tym gazety, czasopisma, książki, zeszyty, prospekty, foldery, katalogi, torby papierowe, kartonowe pudełka),
• tektura falista,
• metal (puszki po napojach, konserwach i innych art. spożywczych),
• tworzywa sztuczne tj.: butelki plastikowe po napojach i sokach ( tzw. butelki typu PET), plastikowe reklamówki jednorazowe, opakowania po kosmetykach, wszelkiego rodzaju opakowania plastikowe wykonane w całości z plastiku,
• opakowania wielomateriałowe (tj. kartony po sokach, opakowania tetra pak).
WAŻNE: Odpady opakowaniowe, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala, przed wrzuceniem do pojemnika lub worka należy zgnieść tak, by zachowały zmniejszoną objętość, opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed włożeniem do pojemnika lub worka umyć.

POJEMNIK I WOREK ZIELONY

wrzucamy:
• szkło (w tym: butelki szklane po napojach, sokach, produktach mlecznych, butelki szklane po piwie, winie, alkoholach wysokoprocentowych, słoiki po dżemach i innych przetworach, wszelkie inne słoiki i butelki);
• opakowania szklane (np. po kosmetykach).
WAŻNE: Opakowania szklane powinny być całkowicie opróżnione z zawartości.

POJEMNIK I WOREK CZARNY

wrzucamy:
• popiół,
• żużel.


POJEMNIK LUB KONTENER NA ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE (MOKRE):


wrzucamy:
• środki higieny osobistej (pampersy, podpaski, itp.),
• butelki po olejach jadalnych i technicznych,
• wszelkiego rodzaju folie zabrudzone resztkami żywności, olejami, ziemią itp.,
• opakowania ze styropianu (tacek po żywności),
• opakowania będące połączeniem plastiku z innymi materiałami, zabawki,
• kalek, papierów przebitkowych,
• tłusty papier np. po maśle lub margarynie,
• brudne papiery łączone z innymi materiałami np. plastikiem lub aluminium.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

   Od 1 lipca 2013 roku zacznie funkcjonować w naszej gminie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany pod adresem: Parczew, ul. Piwonia 73. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi odbierania odpadów w terminie:

 • poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 18.00;
 • wtorek-piątek od godz. 8.00 do godz. 14.00.


Do punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie można dostarczyć bezpłatnie odpady zbierane selektywnie, takie jak:

• odpady komunalne ulegające biodegradacji, a także odpady zielone z ogrodów i parków w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, np.: zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub na baterie,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe,
• przeterminowane leki, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużyte baterie i akumulatory oraz zużyte opony,
• popiół.

   Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddawać podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. sprzedawcy detalicznemu), a także można przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady komunalne.
   Meble i inne odpady wielkogabarytowe można również przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady komunalne.
   Przeterminowane leki, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużyte baterie i akumulatory oraz zużyte opony można oddawać do sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych, placówek handlowych, aptek, zakładów serwisowych oraz punktów zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych.

UCHWAŁY DOTYCZĄCE NOWEGO SYSTEMU
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty
Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Wzór deklaracji

 

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI
TO KORZYŚCI DLA NAS I ŚRODOWISKA

Niższe stawki opłat za segregację odpadów
Zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów
Likwidacja nielegalnych wysypisk
Poprawa otaczającego nas środowiska

Informacji udziela:

Referat Gospodarki Komunalnej
I Ochrony Środowiska
w Urzędzie Miejskim w Parczewie
ul. Warszawska 24
Piętro II, pokój. 38
Tel. (83) 355 11 69
(dni robocze7.30-15.30)

UM Parczew, Źródło artykułu: www.parczew.com, Autor zdjęć: UM Parczew
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  parczewski

  Powiat parczewski -powiat w województwie lubelskim ma swoją siedzibę w Parczewie. Został reaktywowany w wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej w 1999 roku. Od tego czasu należą do niego gminy: Parczew, Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Podedwórze, Siemień, Sosnowica.

  Walory turystyczne, jakie ma do zaoferowania ziemia parczewska to przede wszystkim obszary chronionego krajobrazu i pomniki przyrody. Występują tu także liczne zbiorniki wodne. Warunki sprzyjają produkcji ekologicznej żywności. W lasach odnajdą się amatorzy grzybobrania, zbierania jagód, a także myśliwi. Lasy w gminie Milanów obfitują w zwierzynę łowną. Unikalnym w skali kraju krajobrazem zachwycać się można w Poleskim Parku Narodowym. Jego obszar do złudzenia przywodzi na myśl miniaturę europejskiej tundry. Jeśli ktoś woli wytyczone trasy, może skorzystać z jednego z czterech szlaków turystycznych: Partyzanckiego, Leśnego, Centralnego lub Nałęczowskiego.   

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola